Prijava

  
Korisničko ime*:
Lozinka*:
Ukucajte lozinku ponovo*:
E-mail*:
Ime*:
Prezime*:
Adresa (država, grad, ulica i broj)*:
JMBG:
Tekući račun:
 

Popunjavanjem polja JMBG i Tekući račun omogućujete nam da deo prihoda od downloada filmova uplatimo na vaš račun. Ukoliko, ne želite, ova polja ne morate popuniti. U tom slučaju odričete se novčanih prihoda od downloada svojih filmova.

Autorska prava su zaštićena.
Svi prispeli radovi predstavljaju autorska dela i kao takvi podležu zaštiti shodno odredbama zakona o autorskom i srodnim pravima i krivičnog zakonika Republike Srbije.Svaka neovlašćena upotreba autorskih prava je kažnjiva.Svaka neovlašćena upotreba download-ovanih materijala biće sankcionisana shodno odredbama zakona o autorskom i srodnim pravima i krivičnog zakonika Republike Srbije.Osnivač festivala ne snosi odgovornost u slučaju kršenja autorskih prava autora, neovlašćenom upotrebom od strane trećih lica.Samo uredno popunjene prijave u vezi sa postavljanjem filmova na sajt festivala, daju autorima pravo učešća na konkursu festivala i omogućavaju download njihovih postavljenih filmova.
Ja dole potpisani autor pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je prijavljeni rad moje autorsko delo, da sam ja jedini autor i da sam jedini ovlašćen da raspolažem audio-vizuelnim delom, te da ću snositi sve posledice, prava i obaveze u slučaju povrede tuđih autorskih prava.
Sa tim u vezi potrebno je čekirati kvadratić pored obaveštenja / napomene i na osnovu toga dati saglasnost za utvrđena prava i obaveze.U suprotnom, nepotpune prijave neće biti tretirane kao konkursne i sadržaj tako postavljanih filmova neće omogućavati njihov download.
Molimo vas da se pridržavate uputstva za prijavu.

   Saglasan/na sam sa ovim uslovima i svim pravima i obavezama koja iz njih proističu.